Regulamin konkursu „Łazienka marzeń”

„Łazienka marzeń” – KONKURS

§1 Informacje ogólne

1.           Organizatorem konkursu „Łazienka marzeń” jest agencja Dobry Wpływ Maciej Pietrukiewicz z siedzibą przy ul. Sokratesa 11b m.40 w Warszawie, NIP 1181794612, działająca w imieniu marki Allegro.

2.           Partnerem konkursu jest firma Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 3653315533.     

3.           Celem konkursu jest
– zachęcenie istniejących oraz potencjalnych użytkowników serwisu Allegro do zapoznania się z ofertą sprzedawców specjalizujących się w branży remontowej pod kątem remontu łazienki;

– zachęcenie odbiorców do podzielenia się w sieci pomysłami na swoją wymarzoną łazienkę, stworzoną z wykorzystaniem produktów dostępnych na platformie Allegro.

4.           Do konkursu mogą przystąpić czytelnicy bloga  www.mamwatpliwosc.pl

5.           Konkurs organizowany jest jednorazowo, w dniach 22.06-19.07.2020

§2 Organizacja konkursu

1.           Rejestracja uczestników konkursu oraz przesłanie pracy konkursowej odbywa się za pośrednictwem sekcji komentarzy pod postem na Facebooku promującym wpis na blogu

2.           Pracę konkursową stanowi : praca plastyczna w formie kolażu wykonanego dowolną techniką,  opatrzona aktywnymi linkami. Praca konkursowa (kolaż) musi zawierać minimum 3 elementy – produkty z oferty remontowej dostępnej na platformie Allegro w sekcji:

3.           Praca konkursowa musi być przesłana w formie pliku graficznego opatrzonego aktywnymi linkami do produktów znajdujących się na platformie Allegro, wykorzystanych w pracy plastycznej.

4.           Praca konkursowa może być przesłana tylko indywidualnie (opcjonalnie: może mieć wielu autorów).

5.           Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie na blogu A LUB na blogu B.

6.           Udział w konkursie jest równoznaczny z:

  • zaakceptowaniem warunków regulaminu,
  • złożeniem oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej,
  • wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie tych danych Partnerom na potrzeby publikacji prac konkursowych w kanałach social media Partnera oraz ewentualnej wysyłki nagród.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest:

  • przesłanie pracy konkursowej spełniającej założenia konkursu.

Powyższe czynności wykonywane są w procesie rejestracji. W przypadku osób niepełnoletnich muszą one być wykonane przez opiekunów prawnych.

8.           Ostateczny termin rejestracji i nadsyłania prac konkursowych w danym roku kalendarzowym upływa 19.07.2020 o godzinie 23:59.

9.           Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 24.07.2020.

§3 Nagrody

1.           Nagrodami w konkursie są vouchery upoważniające do zakupu produktów na platformie Allegro. Łączna liczba nagród: 3.

– I miejsce: voucher o wartości 2 000 zł brutto

– II miejsce: voucher o wartości 1 000 zł brutto

– III miejsce: voucher o wartości 500 zł brutto.

§4 Zasady przyznawania nagród

1.           Informacja na temat nagród i ich fundatorów w danej edycji konkursu dostępne są na www.mamwatpliwosc.pl

2.           Jury konkursu składać się będzie blogerów i przestawicieli Organizatora konkursu, określonych przez Organizatora i Partnera konkursu.

3.           Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury na podstawie następujących kryteriów: kreatywność, zgodność z regulaminem, zgodność z tematem, poziom wykonania.

4.           Decyzja jury jest ostateczna.

5.           Wszyscy Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody Organizatora i Partnera konkursu.

6.           Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana na blogu www.mamwatpliwosc.pl

7.           Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora konkursu przez pocztę elektroniczną po przekazaniu danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) zwycięzców za pośrednictwem sekcji komentarzy na fanpage’u bloga na Facebooku – Mam Wątpliwość

§4 Postanowienia końcowe

1.           Regulamin dostępny jest na blogu www.mamwatpliwosc.pl

2.           Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

3.           Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

4.           W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

5.           W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, na pytania odpowiada Organizator pod adresem mailowym lazienkamarzen@dobrywplyw.pl

6.           Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)